Obchodní podmínky

Pravidla pro LC Monitoring ke stažení zde 

 

Obchodní podmínky „LC_POD_1013“ Lift Components s.r.o.


1. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE
1.1. Pokud bude zboží připraveno k expedici u prodávajícího v termínu dodání, avšak nemůže být dodáno z důvodu nedodržení platebních podmínek kupujícím, je prodávající oprávněn vystavit fakturu na celou částku ceny zboží. Konečná faktura s odečtením záloh bude vystavena po splnění platebních podmínek, uvedených na potvrzení objednávky-kupní smlouvě (dále jen Kupní smlouva).
1.2. Za den úhrady se počítá den připsání částky na účet prodávajícího. V případě pochybností se má za to, že k doručení faktury došlo třetím pracovním dnem ode dne vystavení.

2. LHŮTA PLNĚNÍ
2.1. Způsob dodání zboží se řídí ustanovením Občanským zákoníkem 89/2012 Sb. Jestliže si kupující nepřevezme objednané zboží do pěti pracovních dnů od termínu dodání, je prodávající oprávněn vystavit proforma fakturu na celou částku ceny uvedené v Kupní smlouvě, se splatností jako u konečné faktury. Konečná faktura s odečtením záloh bude vystavena po expedici.
2.2. Je-li prodávajícímu Kupní smlouva podepsaná kupujícím doručena po více než pěti dnech ode dne odeslání návrhu kupujícímu, může prodávající prodloužit termín dodání výtahu o jeden týden. Za každých dalších pět dní může prodávající prodloužit termín vždy o další týden.
2.3. Je-li zboží z jednotlivých Kupních smluv dodáváno po částech z důvodu nezaviněných prodávajícím (např. zpoždění zahraničních dodavatelů, popř. v důsledku vyšší moci) nebo dle dohody s kupujícím (např. urychlená dodávka jednotlivého výrobku), je prodávající oprávněn fakturovat zboží po částech dle dodaného soupisu zboží uvedených na dodacím listu. Splatnost faktur v tomto případě bude jako u konečné faktury.
2.4. V případě, že je kupující v prodlení s úhradou závazků vyplývajících z předchozích obchodních vztahů, prodávající není povinen plnit závazky vyplývající z dalších vzájemných obchodních vztahů.

3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD
3.1. Záruční doba na jednotlivé komponenty (zboží) činí:
a. 36 měsíců od data dodání na strojní výrobky, rámy výtahů, kabiny, konzoly, vyvažovací závaží, rošty strojů.
b. 36 měsíců od data dodání na výtahové dveře
c. 36 měsíců od data dodání na výtahové stroje a hydraulické systémy
d. 36 měsíců od data dodání na výtahové rozvaděče a to včetně měničů Yaskava.
e. 24 měsíců na komponenty výše neuvedené, pokud nebude v Kupní smlouvě uvedeno jinak.
f. Vady způsobené opotřebením zboží z důvodu jeho užívání se nepovažují za vady, na které se vztahuje záruka (vodící čelisti, kladky, řemeny, lana, oleje, pružiny, …). Záruka na tyto komponenty je 12 měsíců.
g. Pokud je dodané výtahové zařízení po instalaci předáno do servisu firmě, která nemá potřebná oprávnění nebo nezaškolené pracovníky na produkty Lift Components s.r.o., je záruka na dodané zboží 12 měsíců.
3.2. Podmínka pro uplatnění záruky je provádění autorizovaného servisu dle EN 81 a dle technických podmínek k jednotlivým výrobkům viz technická dokumentace k výrobku. Prodávající může vyžadovat prokázání tohoto provádění (kniha výtahu, revizní správy, fakturace za výměnu olejů, …).
3.3. Pokud dojde v průběhu záruční lhůty ke zjištění závady na zboží, je kupující povinen bez zbytečného odkladu o této skutečnosti písemně informovat prodávajícího, který je povinen provést nápravné opatření. Vady zboží budou odstraněny v místě sídla prodávajícího, nebo po dohodě dle druhu vady v místě sídla kupujícího, nebo na místě instalace.
3.4. Neodstraní-li prodávající vady zboží, nebo se jedná o vady neodstranitelné, dodá prodávající po dohodě nové bezvadné plnění.
3.5. V případě, že bude prokázáno, že došlo k neodborné manipulaci s předmětem koupě či k zásahu nepovolanými osobami, ztrácí kupující právo uplatňovat vadu zboží ke dni takového zásahu či manipulace.
3.6. Předpoklad pro uplatnění záruky je instalace výtahu, nebo komponentu v prostředí dle ČSN EN 81-1+A3 s teplotou od +5 do +40 °C. Prostředí – AB5 (teplota od +5 do +40 °C, relativní vlhkost od 5% do 85%).
3.7. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady nemá vliv na povinnost kupujícího uhradit fakturovanou částku řádně a včas.

4. SMLUVNÍ POKUTY
4.1. Pokud je kupující v prodlení s placením jednotlivých faktur, je povinen prodávajícímu zaplatit každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky, přičemž tato smluvní pokuta nemá vliv na náhradu škody vzniklé prodávajícímu nesplněním povinností kupujícího.
4.2. Při nesplnění termínu dodání zboží uhradí prodávající kupujícímu každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedodaného zboží bez DPH.
4.3. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy v průběhu jejího plnění, je prodávajícímu povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 30 % ze smluvené ceny předmětu koupě, a to do pěti dnů od oznámení o odstoupení.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1. V případě sporů o výklad ustanovení těchto obchodních podmínek, nebo kupních smluv jsou smluvní strany povinny se nejdříve pokusit o smírné řešení. Nedojde-li ke smíru, budou všechny spory vzniknuvší mezi smluvními stranami rozhodovány obecným soudem prodávajícího.
5.2. Prodávající je oprávněn od těchto obchodních podmínek a od kupní smlouvy okamžitě odstoupit, bude-li kupující v prodlení s jakoukoliv platbou po dobu delší než 30 dnů po splatnosti faktur. Totéž platí pro kupujícího, dojde-li opakovaně na straně prodávajícího k nesplnění termínu dodání o více než 30 dnů.

3.1.2014