Obchodní podmínky

Obchodní podmínky LC_POD_2020 ke stažení v PDF zde

Pravidla pro LC Monitoring ke stažení zde 

 

Obchodní podmínky „LC_POD_2020“ Lift Components s.r.o.


1. Základní ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost LIFT COMPONENTS s.r.o. dále jen „Prodávající“ nebo „LC“ a na druhé straně kupující, dále jen „Kupující“.


2. Smlouva
2.1. Smlouva se uzavírá podpisem kupní smlouvy, kterou zpracuje LC a doručí Kupujícímu k podpisu. Na podpis smlouvy má Kupující max. 5 dní.
2.2. Kupní smlouva je buď v papírové, nebo elektronické podobě (formát PDF).
2.3. Kupující smlouvu podepisuje a její kopii zašle na adresu firmy LC, nebo na její e-mailovou adresu.
2.4. Pro platnost smlouvy v elektronické podobě (PDF formát) je nutno smlouvu vytisknout, podepsat, podepsanou naskenovat a zaslat zpět na adresu prodávajícího, nebo elektronicky podepsat a zaslat zpět.
2.5. Je-li LC kupní smlouva podepsaná kupujícím doručena po více než pěti dnech ode dne doručení kupujícímu, může LC prodloužit termín dodání zboží dle možností výroby a dodávek komponentů, od smlouvy odstoupit, nebo navrhnout jiný termín dodání.
 
3. Předmět koupě
3.1. Předmět koupě je vždy specifikován v kupní smlouvě, a to včetně ceny. U kompletních setů (kompletní set znamená dodávku souboru komponentů, které tvoří výtah, nebo plošinu, a to včetně Dokumentace dle platné legislativy), nebo větších celků se jedná o jednu cenu, u komponentů jsou jednotlivé ceny rozepsány položkově.
3.2. LC si vyhrazuje vlastnické právo na dodané zboží, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení licence, či služby.
3.3. LC si vyhrazuje právo u kompletních setů na změnu, či záměnu komponentů uvedených v kupní smlouvě, které nemají vliv na podstatnou funkci, kvalitu, cenu a design.
3.4. Je-li společně se zbožím poskytován bonus, nebo dárek, není možné na něj uplatnit záruku. Kupující může v případě vadného plnění pouze žádat o výměnu a to do 14 dnů ode dne převzetí (expedice) zboží.
 

4. Dodací podmínky, lhůta plnění
4.1. Termínem dodání se rozumí den, kdy je předmět smlouvy připraven k předání a převzetí Kupujícímu nebo dopravci v místě sídla Prodávajícího.
4.2. Termín dodání uvedený Prodávajícím v kupní smlouvě nezahrnuje dobu dopravy zboží ke Kupujícímu.
4.3. V případě, že je kupující v prodlení s úhradou závazků vyplývajících z předchozích obchodních vztahů, prodávající není povinen plnit závazky vyplývající z dalších vzájemných obchodních vztahů.
4.4. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí. Dodací podmínky jsou dle Incoterms 2020 buď v paritě EXW (což znamená, že náklady a rizika spojená s dodávkou zboží přecházejí na kupujícího v provozovně Prodávajícího) nebo v paritě CPT (což znamená, že přeprava je placena až do místa určení – tj. k doručení využije Prodávající některého z přepravců typu Česká pošta, TNT aj.). Provozovnou Prodávajícího se v tomto případě rozumí sídlo firmy na adrese Na Novém Poli 383/3, Karviná – Staré město, 733 01. Konkrétní dodací podmínky stanoví Kupní smlouva.
4.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, nafotit a zapsat do reklamačního protokolu přepravce. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
4.6. Jestliže si kupující nepřevezme objednané zboží do 30 dnů od termínu dodání, je prodávající oprávněn účtovat úplatu za uskladnění (tzv. „skladné“) ve výši 0,025 % z kupní ceny za každý započatý den, kdy je zboží skladováno ve skladu Prodávajícího. Kupující v tomto případě souhlasí s vystavením faktury za skladné.
 

5. Platební podmínky a fakturace
5.1. Cena dodávky Zboží je stanovena samostatně pro každou jednotlivou dodávku a je uvedena v kupní smlouvě.
5.2. Prodávající má právo požadovat uhrazení přiměřené zálohy. Přiměřenou zálohou se rozumí částka až do 50% z kupní ceny, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
5.3. Není-li stanoveno jinak, je záloha splatná na písemnou výzvu (zálohová faktura) Prodávajícího ve lhůtě stanovené ve smlouvě.
5.4. V případě prodlení Kupujícího s úhradou zálohy, není Prodávající povinen plnit dle smlouvy, přičemž se přiměřeně (dle naplněnosti výroby Prodávajícího) prodlužuje doba dodání a předání zboží.
5.5. Je-li zboží z jednotlivých Kupních smluv dodáváno po částech z důvodu nezaviněných Prodávajícím (např. zpoždění zahraničních dodavatelů, popř. v důsledku vyšší moci) nebo dle dohody s kupujícím (např. urychlená dodávka jednotlivého výrobku), je prodávající oprávněn fakturovat zboží po částech dle dodaného soupisu zboží uvedených na dodacím listu. Splatnost faktur v tomto případě bude jako u konečné faktury.
5.6. Pokud bude zboží připraveno k expedici u prodávajícího v termínu dodání, avšak nemůže být dodáno z důvodu nedodržení platebních podmínek kupujícím, je prodávající oprávněn vystavit proforma fakturu na celou částku ceny zboží. Konečná faktura s odečtením záloh bude vystavena po splnění platebních podmínek uvedených na kupní smlouvě.
5.7. Za den úhrady se počítá den připsání částky na účet prodávajícího. V případě pochybností se má za to, že k doručení faktury došlo třetím pracovním dnem ode dne vystavení.

 

6. Záruční podmínky
6.1. Pokud dojde v průběhu záruční lhůty ke zjištění závady na zboží, je kupující povinen bez zbytečného odkladu o této skutečnosti písemně informovat prodávajícího (viz bod. 7, Reklamace), který je povinen provést nápravné opatření.
6.2. Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit a tím dojde k závažnějšímu poškození zboží, nemusí mu být právo z vadného plnění uznáno.
6.3. Záruční doba činí:
6.3.1. 36 měsíců od data expedice výrobku na kompletní sety (kompletní set znamená dodávku souboru komponentů, které tvoří výtah, nebo plošinu, a to včetně Dokumentace dle platné legislativy), maximálně však do 300 000 jízd výtahu, nebo plošiny. Tato záruka se nevztahuje na baterie.
6.3.2. Podmínka pro uplatnění záruky je provádění autorizovaného servisu dle platné legislativy a dle technických podmínek k jednotlivým výrobkům viz technická dokumentace k výrobku. Prodávající může vyžadovat prokázání tohoto provádění (kniha výtahu, revizní správy, fakturace za výměnu olejů, …), další podmínkou pro uplatnění této záruky je používání služby „LC monitoring 365“ a to minimálně po dobu jednoho roku od instalace, pokud je tato předplacená služba součásti kompletního setu. Při nesplnění těchto podmínek je záruka 12 měsíců.
6.3.3. 12 měsíců od data dodání na komponenty – jedná se zejména o jednotlivé výrobky např. strojní výrobky, rámy výtahů, kabiny, konzoly, vyvažovací závaží, rošty strojů, výtahové dveře, výtahové stroje a hydraulické systémy, výtahové rozvaděče, a to včetně měničů a jiné.
6.3.4. 12 měsíců na veškeré baterie použité ve výrobcích LC.
6.3.5. Vady způsobené opotřebením zboží z důvodu jeho užívání se nepovažují za vady, na které se vztahuje záruka (vodící čelisti, kladky, řemeny, lana, oleje, pružiny, …). Záruka na tyto komponenty je 12 měsíců.
6.3.6. Pokud je dodané výtahové zařízení po instalaci předáno do servisu firmě, která nemá potřebná oprávnění a nezaškolené pracovníky na produkty Lift Components s.r.o., je záruka na dodané zboží 12 měsíců.
6.4. Záruční doba začíná ode dne expedice zboží, nejpozději však do 6. měsíců od termínu dodání zboží uvedené v kupní smlouvě, a to i když zákazník zboží neodebral a zaplatil skladné u prodávajícího.
6.5. Neodstraní-li prodávající vady zboží, nebo se jedná o vady neodstranitelné, dodá prodávající po dohodě nové bezvadné plnění.
6.6. V případě, že bude prokázáno, že došlo k neodborné manipulaci s předmětem koupě či k zásahu nepovolanými osobami, ztrácí kupující právo uplatňovat vadu zboží ke dni takového zásahu či manipulace.
6.7. Odpovědnost za vady se dále z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné síti tedy nikoli vadným plněním Prodávajícího.
6.8. Předpoklad pro uplatnění záruky je instalace výtahu, nebo komponentu v prostředí dle ČSN EN 81-20/50 s teplotou od +5 do +40 °C. Prostředí – AB5 (teplota od +5 do +40 °C, relativní vlhkost od 5% do 85% - vnitřní prostory s regulací teploty).
6.9. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady nemá vliv na povinnost kupujícího uhradit fakturovanou částku řádně a včas.

 

7. Reklamace
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy občanského zákoníku.
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
7.3. Pro uplatnění reklamace je vždy nutno vyplnit formulář „snadná reklamace“ dostupný například na https://www.lift-components.cz. Vyplněný formulář „snadná reklamace“ je nutno zaslat zpět na adresu prodávajícího, nebo na emailovou adresu: zasobování@liftcomponents.cz
7.4. Je nutno vyplnit minimálně následující údaje: Hlavičku, název + adresu Vaší firmy; Číslo zakázky + reference; Název reklamovaného dílu; Popis problému, pravděpodobná příčina, pokud je možné ji odhadnout; Zaškrtněte Váš požadavek „Návrhu na vyřešení reklamace“; Uveďte jméno, telefon + email na kontaktní osobu z Vaší firmy, která reklamaci vyřizuje pro snadné spojení s Vámi.
7.5. Vady zboží budou odstraněny v místě sídla prodávajícího, nebo po dohodě dle druhu vady v místě sídla kupujícího, nebo na místě instalace.
7.6. Na základě obdržené reklamace může být kupujícímu zasláno nové zboží původních parametrů. Původní zboží je kupující povinen zaslat zpět prodávajícímu k posouzení nejpozději do 30 dnů. Při zaslání zboží k reklamaci je kupující povinen vložit do balíku reklamační formulář s výše vyplněnými body.
7.7. Po zaslání původního zboží zpět prodávajícímu, v případě oprávněnosti reklamace, nebude zboží fakturováno, v případě neoprávněnosti reklamace bude zboží fakturováno. Nebude-li vadné zboží zasláno prodávajícímu do 30 dní od podání reklamace, bude vystavena faktura v plné ceně zboží.
7.8. V případě, že je kupující v prodlení s úhradou závazků vyplývajících z předchozích obchodních vztahů, bude reklamace řešena pouze výměnným způsobem (nové zboží bude zasláno až po obdržení a posouzení vadného zboží).

 

8. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy
8.1. Pokud je kupující v prodlení s placením jednotlivých faktur, je povinen prodávajícímu zaplatit za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH. Pokuta je splatná do 15 dnů od uplatnění nároku.
8.2. Při nesplnění termínu dodání zboží uhradí prodávající kupujícímu za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží bez DPH. Pokuta je splatná do 15 dnů od uplatnění nároku.
8.3. V případě, že Kupující odstoupí od smlouvy v průběhu jejího plnění, je Prodávajícímu povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 30 % ze smluvené ceny předmětu koupě, a to do pěti dnů od oznámení o odstoupení.
8.4. Jelikož se jedná o zakázkovou výrobu, je Prodávající oprávněn po Kupujícím při odstoupení od smlouvy požadovat také náklady prokazatelně vynaložené na jeho zakázku, nebo další vzniklé škody v prokazatelné výši.
8.5. V případě prodlení Kupujícího s úhradou zálohy o více než 30 dní od data splatnosti je Prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Prodávající je oprávněn po Kupujícím při tomto odstoupení od smlouvy požadovat uhradit náklady prokazatelně vynaložené na jeho zakázku, nebo další vzniklé škody v prokazatelné výši.
8.6. V případě, že si kupující nevyzvedne zboží ve lhůtě více jak 60 dní od termínu expedice dle smlouvy, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě tohoto odstoupení je Kupující Prodávajícímu povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 30 % ze smluvené ceny předmětu koupě. Pokuta je splatná do 15 dnů od uplatnění nároku. Kupující je dále oprávněn požadovat uhradit náklady prokazatelně vynaložené na zakázku, nebo další vzniklé škody v prokazatelné výši.


9. Závěrečná ustanovení
9.1. V případě sporů o výklad ustanovení těchto obchodních podmínek, nebo kupních smluv jsou smluvní strany povinny se nejdříve pokusit o smírné řešení. Nedojde-li ke smíru, budou všechny spory vzniknuvší mezi smluvními stranami rozhodovány obecným soudem prodávajícího.
9.2. V případě tzv. zásahu vyšší moci na straně prodávajícího (např. legální stávka, přírodní katastrofa, živelná pohroma, změny zákonů apod.), který brání dočasně nebo i trvale v plnění smlouvou stanovených povinností, je prodávající povinen neprodleně informovat při vzniku takových okolností kupujícího a předložit doklady, příp. informace, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. Obě strany jsou poté povinny jednat o změně kupní smlouvy.
9.3. Na otázky, které nejsou výslovně upraveny kupní smlouvou ani těmito Podmínkami, budou použita příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

 

15.4.2020

 

 

Informace pro OSVČ: Data související s platbou našich faktur mohou být předávána společností Bisnode Česká republika a.s., která může tato data včetně Vašich osobních údajů dále zpracovávat za účelem sledování a vyhodnocování platební disciplíny konkrétních podnikatelských subjektů. Více informací o společnosti Bisnode a jejím zpracování osobních údajů naleznete na www.bisnode.cz/privacy